Stanovy ZD Sedlec u Mikulova

S T A N O V Y
Zemědělského družstva Sedlec u Mikulova
(úplné znění schválené členskou schůzí dne 29.7.2014)
I. Základní ustanovení

1. Obchodní firma: Zemědělské družstvo Sedlec u Mikulova
Sídlo: Sedlec 308, PSČ 691 21
Identifikační číslo: 00134503
(v těchto stanovách dále jen „družstvo“)

2. Předmětem podnikání družstva je:
- Zemědělská výroba
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
- Zámečnictví, nástrojařství
- Silniční motorová doprava-nákladní
- Opravy silničních vozidel
- Hostinská činnost

3. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob založeným za účelem podnikání. Družstvo je obchodní korporací podle zákona o obchodních korporacích.

4. Výše základního členského vkladu, kterým se každý člen podílí na základním kapitálu družstva, činí 50 000,- Kč.

5. Členem družstva se může stát jen fyzická osoba starší 18 let.

6. Podmínkou vzniku členství v družstvu je splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu.

7. Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu a lze jej nabýt za podmínek podle zákona a těchto stanov jen přijetím za člena družstva, převodem nebo přechodem od dosavadního člena. Družstevní podíl nemůže být ve spoluvlastnictví více osob.

8. Statutárním orgánem družstva je představenstvo.

9. Družstvo zastupuje předseda nebo místopředseda.

10. Za družstvo podepisuje předseda nebo místopředseda

11. Družstvo poskytuje svým členům výhody v souladu se svými možnostmi, v souladu s těmito stanovami a usnesením představenstva nebo členské schůze.

12. Družstvo zřídilo ve svém sídle informační desku. Družstvo zpřístupňuje členům prostřednictvím informační desky údaje týkající se jeho činnosti určené zákonem, těmito stanovami anebo rozhodnutím orgánu družstva. Včasné a řádné uvádění těchto údajů na informační desce je povinností členů představenstva, kterou jsou členové představenstva povinni plnit společně a nerozdílně.

II. Základní členský vklad

1. Vkladová povinnost k základnímu členskému vkladu musí být splněna splacením v penězích na účet družstva vedený bankou anebo hotově do pokladny družstva nejpozději do 15 dnů ode dne jejího převzetí. Jestliže uchazeči o členství do 3 měsíců ode dne, kdy splnil vkladovou povinnost k základnímu členskému vkladu, členství v družstvu nevznikne, je družstvo povinno mu vrátit vše, co na její splnění splatil.

2. Základní členský vklad může být rozhodnutím členské schůze poměrně zvýšen všem členům z vlastních zdrojů družstva za podmínek a v rozsahu podle zákona.

3. Členská schůze může rozhodnout o zvýšení základního členského vkladu doplatky členů. Základní členský vklad lze zvýšit doplatky členů pouze jednou za 3 roky a nejvýše na trojnásobek stávající výše. Lhůta ke splnění povinnosti člena k doplatku určená rozhodnutím členské schůze nesmí být kratší než 90 dnů a nesmí přesáhnout 3 roky ode dne přijetí tohoto rozhodnutí.

4. Základní členský vklad nelze za trvání členství vracet; to neplatí, jestliže postupem určeným zákonem došlo podle rozhodnutí členské schůze ke snížení základního členského vkladu. Část, o kterou byl základní členský vklad snížen, vrátí družstvo každému členu, jehož členství ke dni zápisu snížení základního členského vkladu do obchodního rejstříku trvalo, do 3 měsíců ode dne tohoto zápisu.

5. Základní členský vklad lze podle rozhodnutí členské schůze snížit také za účelem úhrady ztráty. Základní členský vklad se každému členu družstva sníží ke dni zápisu snížení základního členského vkladu do obchodního rejstříku.

6. Souhrn základních členských vkladů, snížený o 10 % (nedělitelný fond), tvoří základní kapitál družstva.

III. Členství v družstvu

1. Členství v družstvu vzniká jen při splnění všech podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami, tedy přijetím za člena, nebo převodem družstevního podílu, anebo přechodem družstevního podílu na dědice.

2. Přijetím za člena vzniká členství v družstvu uchazeči o členství, který podal přihlášku, dnem rozhodnutí představenstva o přijetí za člena nebo pozdějším dnem uvedeným v tomto rozhodnutí ve shodě s přihláškou.

3. Přihláška uchazeče o členství i rozhodnutí družstva o přijetí do družstva musí mít písemnou formu a musí obsahovat obchodní firmu družstva, jméno a bydliště uchazeče o členství. Součástí přihlášky musí být písemné prohlášení o převzetí vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu. V rozhodnutí o přijetí do družstva musí být vedle údaje o dni vzniku členství vymezen družstevní podíl člena podle těchto stanov, a to výší převzaté a splněné vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu.

4. Družstevní podíl může člen převést na jiného člena družstva nebo na jinou osobu, která splňuje podmínky vzniku členství podle těchto stanov. Dohoda o převodu družstevního podílu na jiného člena družstva nebo na jinou osobu musí mít písemnou formu a podléhá souhlasu představenstva družstva. Součástí dohody o převodu družstevního podílu musí být i dohoda o postoupení případné další majetkové účasti, kterou člen nabyl při transformaci družstva podle čl. IV. stanov na nabyvatele, jinak s ní představenstvo nesmí vyslovit souhlas. Nabyvateli družstevního podílu vzniká členství v družstvu dnem, kdy byl udělen souhlas představenstva se žádostí nabyvatele o členství.

5. Při přechodu družstevního podílu vzniká dědici družstevního podílu členství v družstvu dnem, kdy byl udělen souhlas představenstva se žádostí dědice o členství

6. Družstvo vede seznam členů, do kterého se zapisují (dále jen „zapisované skutečnosti“)
a) jméno, příjmení a bydliště člena, jakož i adresa určená členem pro doručování,
b) den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu.
c) výše členského vkladu a rozsah splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu,
d) výše případně další majetkové účasti

7. Člen je povinen bez zbytečného odkladu oznámit a na žádost družstva doložit každou v seznamu členů zapisovanou skutečnost i její změnu. Družstvo provede v seznamu členů zápis zapisované skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečností dozví; to platí také o zápisu změny takové skutečnosti.

8. Údaje zapsané v seznamu členů družstva může družstvo používat pouze pro své potřeby ve vztahu ke členům družstva. Za jiným účelem mohou být tyto údaje použity jen se souhlasem členů, kterých se týkají. Člen má právo do seznamu nahlížet a žádat bezplatné vydání potvrzení o svém členství a obsahu svého zápisu v seznamu členů.

9. Zapisované skutečnosti týkající se osob, které přestaly být členy družstva, vede družstvo v oddělené části seznamu členů, která je přístupná pouze členům představenstva. Členové představenstva umožní nahlížet do této části seznamu členů jen bývalému členovi, jehož se zápis týká, a jeho právnímu nástupci.

10. Údaje zapsané v seznamu členů lze v případech neuvedených v předchozích ustanoveních těchto stanov zpřístupnit jen za podmínek podle zákona.

IV. Další majetková účast člena

a.12.1.a.i.1. Další majetkovou účastí na podnikání družstva je podíl převyšující základní členský vklad, který člen nabyl při transformaci družstva podle zákona č. 42/1992 Sb., pokud jím nesplatil základní členský vklad.

a.12.1.a.i.2. Další majetkovou účastí neručí členové za závazky družstva, ale jsou jejich pohledávkou za družstvem.

a.12.1.a.i.3. Při rozdělování zisku může rozhodnout členská schůze na návrh představenstva, jaká část rozdělovaného zisku připadá k rozdělení na zvýšení další majetkové účasti. Tato část zisku se připíše na karty další majetkové účasti členů.

a.12.1.a.i.4. Další majetková účast přechází jako součást členských práv a povinností na právní nástupce včetně dědiců.

a.12.1.a.i.5. Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nebo jeho právní nástupce právo na její vypořádání.

a.12.1.a.i.6. Při převodu členských práv a povinností podle čl. III. těchto stanov musí být součástí dohody o převodu členských práv a povinností i dohoda o postoupení další majetkové účasti, kterou převádějící člen má za družstvem na nabyvatele členských práv a povinností.

a.12.1.a.i.7. Postoupení další majetkové účasti, kterou člen nabyl při transformaci družstva, bez současného převodu členských práv a povinností není přípustné.

a.12.1.a.i.8. Další majetkovou účast nebo její část může člen postoupit jinému členu družstva nebo jiné osobě, která splňuje podmínky vzniku členství podle těchto stanov. Dohoda o postoupení další majetkové účasti jinému členu družstva nebo jiné osobě, která splňuje podmínky vzniku členství podle těchto stanov, musí mít písemnou formu a podléhá vždy souhlasu představenstva družstva

a.12.1.a.i.9. Další majetková účast se vypořádává uplynutím nejdéle 7 roků ode dne konání členské schůze, která schválila účetní závěrku posledního kalendářního roku před termínem ukončení členství, pokud se strany nedohodnou jinak.

a.12.1.a.i.10. Další majetkovou účast nebo její části lze vypořádat i předčasně, pokud dojde k dohodě obou stran.

a.12.1.a.i.11. Další majetkovou účast nelze zastavit.

V. Práva a povinnosti člena

1. Člen má v souladu se zákonem a stanovami právo
a) volit a být volen do orgánů družstva,
b) účastnit se řízení a rozhodování v družstvu,
c) podílet se na zisku družstva v souladu se stanovami
d) podílet se na výhodách poskytovaných družstvem,
e) na zhodnocení další majetkové účasti při zisku družstva v souladu se stanovami
f) na vypořádací podíl při zániku svého členství za trvání družstva,
g) na vypořádání další majetkové účasti při zániku svého členství za trvání družstva,
h) na podíl na likvidačním zůstatku při zrušení družstva s likvidací.

2. Člen je povinen
a) dodržovat stanovy,
b) dodržovat rozhodnutí orgánů družstva přijatá v souladu se zákonem a těmito stanovami.,
c) splatit základní členský vklad, a pokud je vlastníkem majetkového podílu z transformace, podílet se na podnikání družstva další majetkovou účastí za podmínek stanovených v těchto stanovách,
d) propachtovat družstvu pozemky, které vlastní. Člen může, po dohodě s představenstvem užívat část svých pozemků, tam kde nedochází k rozporu s podnikatelskými zájmy družstva, pro svoji potřebu.
e) rozvíjet vnitrodružstevní hospodářství,
f) chránit majetek družstva
g) chránit dobré jméno družstva a informace týkající se obchodního tajemství družstva,
h) přispět na úhradu ztráty družstva za podmínek podle zákona o obchodních korporacích a těchto stanov.

3. Při rozdělování zisku může členská schůze rozhodnout, na návrh představenstva, jaká část rozdělovaného zisku připadne k výplatě podílu člena na zisku. Podíl na zisku bude členům rozdělen po zákonných odvodech

4. Podíl na zisku může být vyplacen členovi, jehož členství trvalo k poslednímu dni účetního období, za které byla tato závěrka sestavena. U člena, jehož členství trvalo jen po část tohoto účetního období, se podíl na zisku poměrně krátí.

5. Podíl člena na zisku se stanoví podle poměru, v jakém se člen podílí svou splněnou vkladovou povinností na splaceném základním kapitálu družstva k poslednímu dni účetního období, za které se zisk rozděluje.

6. Možný podíl člena na zisku je splatný v termínu, který určí svým usnesením členská schůze, která o rozdělení zisku rozhoduje.

7. Vypořádací podíl je základní členský vklad, snížený o 10% (nedělitelný fond)

8. Vypořádací podíl je splatný uplynutím nejdéle 2 roků ode dne zániku členství.

9. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy družstva v poměru podle výše jimi splněných vkladových povinností.

10. Členská schůze může uložit členům povinnost přispět k úhradě ztráty družstva (dále jen „uhrazovací povinnost“). Výše uhrazovací povinnosti je pro všechny členy družstva stejná. Uhrazovací povinnost lze uložit, jestliže k úhradě ztráty byl použit veškerý případný nerozdělený zisk z minulých let, rezervní fond a všechny jiné zdroje družstva, které lze k úhradě použít.

11. Uhrazovací povinnost je člen povinen splnit ve lhůtě do 3 měsíců ode dne, kdy byla členskou schůzí uložena. Člen, jehož členství trvalo pouze po část účetního období, ve kterém vznikla ztráta, je povinen splnit poměrnou část uhrazovací povinnosti jen za tuto část účetního období.

12. Člen může vložit do družstva finanční hotovost formou zápůjčky člena družstva družstvu s pevným ročním úrokem. O její maximální výši a procentu ročního úroku rozhoduje představenstvo družstva. Zápůjčka je kryta majetkem družstva. Souhrn objemu všech zápůjček nesmí být nikdy vyšší než 30% vlastního kapitálu družstva.

VI. Družstevní podíl

1. Člen může převést družstevní podíl pouze na jiného člena a to pouze písemnou smlouvou doručenou představenstvu.

2. Člen může převést družstevní podíl nebo jeho část na jinou fyzickou osobu, která není členem družstva a je starší 18 let a to pouze v případě, že se jedná převod z rodiče na dítě, mezi sourozenci, z prarodiče na vnuka nebo mezi manželi. Převést družstevní podíl na jinou fyzickou osobu, než je uvedeno, se nepřipouští. Převod je podmíněn přihláškou nabyvatele za člena družstva.

3. Převod družstevního podílu je podmíněn předchozím souhlasem představenstva. Bez souhlasu představenstva je tento převod neplatný. Souhlas představenstva s převodem družstevního podílu nelze změnit ani odvolat.

4. Právní účinky převodu družstevního podílu nastávají vůči družstvu dnem, kdy byl udělen souhlas představenstva, pokud se převodce s nabyvatelem v písemné smlouvě nedohodne, že k převodu družstevního podílu dojde pozdějším dnem určeným v této smlouvě o převodu družstevního podílu.

5. Vznik členství v družstvu při přechodu družstevního podílu na dědice je vždy podmíněn souhlasem představenstva.

6. Nestane-li se dědic členem družstva, má právo na vypořádací podíl a vypořádání případné další majetkové účasti po zůstaviteli dle stanov. Souhlasí-li představenstvo se vznikem členství, hledí se na dědice, jako by byl členem ode dne nabytí dědictví.

7. Člen může mít pouze jeden družstevní podíl představující práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu. Nabývá-li člen za trvání svého členství v družstvu další družstevní podíl, splývají jeho družstevní podíly dnem nabytí dalšího družstevního podílu v jediný družstevní podíl.

8. Nabývá-li družstevní podíl při jeho převodu nebo přechodu za trvání svého členství dosavadní člen družstva, započte se tento, vždy na další majetkovou účast tohoto člena. Nabývá-li družstevní podíl při převodu nebo přechodu nabyvatel, který není dosud členem družstva, započte se tento na jeho základní členský vklad a případná zbývající výše na jeho další majetkovou účast.

9. Družstevní podíl nelze rozdělit, pokud by v důsledku rozdělení družstevního podílu majetková účast převodce nebo nabyvatele v družstvu, určená výši jeho členského vkladu, neodpovídala alespoň výši základního členského vkladu podle těchto stanov.

10. Družstevní podíl nelze zastavit.

VII. Zánik členství

a.i.1.a.i.1. Členství v družstvu zaniká
a) dohodou,
b) vystoupením člena,
c) vyloučením člena,
d) převodem družstevního podílu na jiného člena
e) smrtí člena,
f) jiným způsobem určeným zákonem.

a.i.1.a.i.2. Dohodu o zániku členství lze uzavřít jen písemně.

a.i.1.a.i.3. Vystoupením členství zaniká uplynutím 6 měsíců ode dne, kdy člen družstvu doručil písemné oznámení o vystoupení.

a.i.1.a.i.4. Člen může být z družstva vyloučen, jestliže závažným způsobem nebo opakovaně porušil své členské povinnosti. Rozhodnutí o vyloučení musí předcházet písemná výstraha představenstva. Ve výstraze musí být uvedeno, jaké povinnosti člen závažným způsobem anebo opakovaně porušil a v čem porušení těchto povinností spočívá, a to spolu s upozorněním na možnost vyloučení a s výzvou, aby člen s porušováním členských povinností přestal a aby následky porušení členských povinností odstranil. K tomu se členovi vždy poskytne přiměřená lhůta, nejméně však 30 dnů od doručení výzvy.

a.i.1.a.i.5. O vyloučení nelze rozhodnout později než ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy se družstvo dozvědělo o důvodu k vyloučení, nejpozději však ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy důvod k vyloučení nastal.

a.i.1.a.i.6. Rozhodnutí představenstva o vyloučení musí být písemné. Rozhodnutí musí obsahovat také poučení o právech vylučovaného člena podle zákona o obchodních korporacích, zejména o právu podat námitky k členské schůzi ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení a právu podat soudu návrh na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení případného rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí o vyloučení.

a.i.1.a.i.7. Orgán, který o vyloučení rozhodl, může rozhodnutí o vyloučení zrušit s písemným souhlasem vylučovaného člena.

a.i.1.a.i.8. Rozhodnutí představenstva o vyloučení člena, stejně jako rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí o vyloučení, anebo rozhodnutí, kterým bylo rozhodnutí o vyloučení zrušeno, se doručují doporučeným dopisem do vlastních rukou na adresu člena uvedenou v seznamu členů vedeného družstvem.

a.i.1.a.i.9. Členství vylučovaného člena v družstvu zaniká marným uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o vyloučení nebo dnem, kdy bylo vylučovanému členu doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí o vyloučení.

a.i.1.a.i.10. Družstvo nemůže uplatnit vůči vyloučenému členovi žádná práva plynoucí ze zániku jeho členství do uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné, a jestliže byl takový návrh vyloučeným členem soudu podán, až do doby pravomocného skončení soudního řízení.

a.i.1.a.i.11. Jestliže bylo rozhodnutí o vyloučení zrušeno, nebo pokud členská schůze anebo soud rozhodl, že námitky člena proti rozhodnutí o vyloučení jsou důvodné, platí, že členství v družstvu nezaniklo.

VIII. Orgány družstva

1. Orgány družstva jsou
a) členská schůze,
b) představenstvo,
c) kontrolní komise.

2. Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva, tvořeným všemi členy družstva. Ostatní orgány družstva členská schůze volí (dále jen „volené orgány“). Členem voleného orgánu může být jen člen družstva splňující podmínky podle zákona a těchto stanov.

3. Členy volených orgánů volí členská schůze na funkční období 5 let. Funkční období členů voleného orgánu družstva končí všem jeho členům stejně. Členové orgánů mohou být voleni opětovné. Do zvolení nových orgánů setrvávají původní orgány ve své funkci.

4. Člen představenstva nesmí být současně členem kontrolní komise družstva. Členem kontrolní komise nemůže být ekonom družstva.

5. Člen představenstva ani člen kontrolní komise nesmí být současně jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za družstvo.

6. Člen voleného orgánu nesmí
a) podnikat v předmětu činnosti družstva, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody
družstva pro jiného,
b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodným předmětem činnosti nebo osoby
v obdobném postavení.

7. Člen družstva ucházející se o zvolení do funkce člena voleného orgánu je povinen o okolnostech podle předchozího odstavce, týkajících se jeho osoby, předem členskou schůzi uvědomit a současně sdělit, zda nejsou dány skutečnosti, pro které podle zákona o obchodních korporacích nemůže být členem některého z těchto volených orgánů, nebo je podle právní úpravy dané zákonem o obchodních korporacích vyloučen z výkonu funkce člena statutárního orgánu anebo je dána na jeho straně jiná překážka funkce. Nastane-li v době trvání výkonu jeho funkce některá okolnost nebo skutečnost uvedená v předchozí větě, je člen představenstva i člen kontrolní komise povinen o ni neprodleně písemně uvědomit představenstvo i kontrolní komisi.

8. Člen voleného orgánu družstva může z funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro družstvo nevhodná. Písemné oznámení o odstoupení je odstupující člen voleného orgánu družstva povinen doručit představenstvu i kontrolní komisi. Jestliže členská schůze neschválí na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce, zaniká funkce odstupujícího člena do 1 měsíce od doručení písemného oznámení o odstoupení představenstvu i kontrolní komisi.

9. Člen voleného orgánu může být z funkce odvolán usnesením členské schůze. Funkce zaniká, neurčí-li členská schůze jiný okamžik zániku funkce, přijetím usnesení členské schůze o odvolání z funkce.

10. V případě odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného ukončení funkce člena voleného orgánu zvolí nejbližší členská schůze na jeho místo na dobu do skončení dosavadního funkčního období nového člena. Končí-li funkční období členů voleného orgánu, musí být členská schůze svolána za účelem volby členů tohoto orgánu na další funkční období tak, aby se konala před skončením dosavadního funkčního období.

IX. Účast člena na členské schůzi

1. Člen má právo účastnit se členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na členské schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více členských schůzích. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenu žádnou plnou moc.

2. Člena družstva může na členské schůzi zastupovat pouze člen družstva.

3. Členská schůze rozhoduje usnesením přijímaným hlasováním členů družstva. Výkon hlasovacího práva člena lze omezit, vyloučit nebo pozastavit jen tehdy, stanoví-li tak zákon.

4. Každý člen má při hlasování na členské schůzi 1 hlas.

5. Člen nemůže na členské schůzi vykonávat hlasovací právo
a) je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti k členskému vkladu,
b) rozhoduje-li členská schůze o námitkách tohoto člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení z družstva,
c) rozhoduje-li členská schůze o jeho odvolání z funkce člena orgánu družstva.

6. Omezení výkonu hlasovacího práva se vztahuje i na každého člena, který ve smyslu zákona o obchodních korporacích jedná ve shodě s tím, kdo nemůže vykonávat hlasovací právo z důvodu uvedeného v předchozím odstavci tohoto článku.

X. Svolání členské schůze

1. Členská schůze se svolává písemnou pozvánkou odeslanou každému členu na adresu uvedenou v seznamu členů nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze. Pozvánka se uveřejňuje v této lhůtě též na informační desce a na internetových stránkách družstva, kde musí být přístupná každému členu družstva až do okamžiku konání členské schůze. Tímto uveřejněním se pozvánka považuje členům za doručenou.

2. Pozvánka na členskou schůzi musí obsahovat alespoň
a) firmu a sídlo družstva,
b) místo a dobu zahájení členské schůze,
c) označení, zda se svolává členská schůze nebo náhradní členská schůze,
d) program členské schůze
e) místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, pokud
nejsou přiloženy k pozvánce.

3. Má-li dojít ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov, musí pozvánka obsahovat v příloze též návrh těchto změn nebo návrh usnesení.

4. Představenstvo svolává členskou schůzi tak, aby na ni členové družstva mohli včas projednat všechny záležitosti patřící do její působnosti, nejméně však jednou za každé účetní období.

5. Členská schůze svolaná představenstvem k projednání řádné účetní závěrky se musí konat vždy nejpozději do 12 měsíců po skončení účetního období, za které je účetní závěrka sestavena. Nebo do 6 měsíců ode dne, kdy mělo družstvo povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob.

6. Představenstvo je povinno svolat členskou schůzi vždy, kdy je k tomu dán důležitý zájem družstva.

7. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu svolat členskou schůzi a navrhnout členské schůzi přijetí potřebných opatření, jestliže
a) ztráta družstva dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení ze zdrojů družstva by neuhrazená ztráta dosáhla
výše základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat,
b) družstvo se dostalo do úpadku nebo do hrozícího úpadku.

8. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu svolat členskou schůzi také tehdy, jestliže jej o to požádala kontrolní komise nebo alespoň 10 % členů družstva

9. Jestliže představenstvo povinnost svolat členskou schůzi podle odstavce 6 a 8 tohoto článku nesplní bez zbytečného odkladu poté, co tato povinnost vznikla, může členskou schůzi svolat i jeden nebo někteří členové představenstva anebo kontrolní komise.

10. Není-li členská schůze na žádost kontrolní komise nebo alespoň 10% členů družstva svolána představenstvem tak, aby se konala nejpozději do 30 dnů po doručení žádosti, má povinnost členskou schůzi svolat každý z členů představenstva i kontrolní komise.

11. Jestliže není členská schůze svolána ani do 10 dnů poté, co uplynula lhůta pro svolání členské schůze představenstvem podle předchozího odstavce tohoto článku, může členskou schůzi svolat a všechny úkony s tím spojené činit osoba k tomu zmocněná všemi členy, kteří o svolání členské schůze požádali.

12. Na žádost alespoň 10 % členů družstva je představenstvo povinno zařadit těmito členy určenou záležitost do programu uvedeného na pozvánce na členskou schůzi. Jestliže je tato žádost o doplnění programu členské schůze doručena až po odeslání pozvánky na členskou schůzi, informuje o tom představenstvo členy družstva přítomné na svolané členské schůzi. Není-li určená záležitost na členské schůzi projednána za účasti a se souhlasem všech členů družstva, není podáním této informace dotčena povinnost představenstva svolat novou členskou schůzi.

XI. Rozhodování členské schůze

1. Členskou schůzi řídí člen pověřený k tomu orgánem družstva, který jí svolal anebo jiná osoba, která za podmínek podle těchto stanov členskou schůzi svolala. Na návrh toho, kdo členskou schůzi svolal, může být jejím řízením pověřen i jiný člen družstva. O tom rozhodne členská schůze usnesením.

2. Členská schůze jedná podle programu uvedeného v pozvánce. Záležitosti, které nebyly zařazeny do programu uvedeného v pozvánce na členskou schůzi, lze na členské schůzi projednat jen za účasti a se souhlasem všech členů družstva.

3. Nevyžaduje-li zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy účast vyššího počtu členů, je členská schůze schopna se usnášet, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech členů.

4. Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů, nevyžaduje-li zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy vyšší počet hlasů.

5. Členská schůze je schopna se usnášet, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny všech členů a k přijetí usnesení je třeba souhlasu alespoň dvou třetin z přítomných členů, jestliže má být přijato usnesení členské schůze o
a) zrušení družstva s likvidací,
b) přeměně družstva.

6. Při posuzování schopnosti členské schůze se usnášet a při přijímání usnesení se nepřihlíží k přítomnosti a hlasům členů, kteří nemohou podle zákona o obchodních korporacích v případech uvedených v článku IX. odstavci 5 a 6 těchto stanov vykonávat hlasovací právo.

7. Hlasuje se veřejně, pokud se v jednotlivých případech členská schůze předem neusnese na tajném hlasování.

8. Tajné hlasování o návrhu na změnu stanov anebo návrhu jiného rozhodnutí, jehož důsledkem je změna stanov, se zakazuje.

9. Jestliže má být o některé záležitosti rozhodováno tajným hlasováním, zvolí členská schůze na návrh osoby oprávněné řídit členskou schůzi veřejným hlasováním 3 z přítomných členů, kteří rozdají členům hlasovací lístky a z hlasovacích lístků odevzdaných do schránky určené osobou oprávněnou členskou schůzi řídit zjistí a oznámí členské schůzi výsledek hlasování.

10. Hlasuje se na výzvu osoby oprávněné řídit členskou schůzi zdvižením ruky nebo zdvižením hlasovacího lístku s uvedeným počtem zastoupených hlasů. V případě tajného hlasování odevzdáním hlasovacích lístků do schránky k tomu určené. Jde-li o tajné hlasování při provádění voleb, musí člen před odevzdáním upravit hlasovací lístek způsobem sděleným osobou oprávněnou řídit členskou schůzi, jinak se k němu při sčítání hlasů nepřihlíží.

11. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá bez zbytečného odkladu ten, kdo svolal původně svolanou členskou schůzi, náhradní členskou schůzi se stejným programem, a to stejným způsobem jako původně svolanou členskou schůzi a samostatnou pozvánkou, jestliže je stále potřebné, aby se náhradní členská schůze konala. Není-li však schopna se usnášet členská schůze svolaná na žádost kontrolní komise nebo členů oprávněných podle těchto stanov požadovat její svolání a žádost nebyla vzata zpět, svolá způsobem uvedeným v předchozí větě náhradní členskou schůzi ten, kdo členskou schůzí svolal, vždy.

12. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu řádné členské schůze, lze na náhradní členské schůzi rozhodnout jen tehdy, jsou-li přítomni a projeví-li s tím souhlas všichni členové družstva.

13. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů.

14. Podrobnosti o způsobu svého jednání upraví podle potřeby členská schůze usnesením.

XII. Působnost členské schůze

1. Členská schůze
a) mění stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti,
b) volí a odvolává členy představenstva a kontrolní komise,
c) schvaluje řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě mezitímní účetní závěrku,
d) schvaluje smlouvu o výkonu funkce,
e) rozhoduje o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení,
f) rozhoduje o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty,
g) rozhoduje o uhrazovací povinnosti,
h) rozhoduje o použití rezervního fondu, případně i o použití ostatních fondů v souladu se stanovami,
i) rozhoduje o vydání dluhopisů,
j) schvaluje převod nebo zastavení družstva nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu
dosavadní struktury nebo podstatnou změnu v předmětu jeho podnikání nebo činnosti,
k) rozhoduje o přeměně družstva,
l) schvaluje smlouvu o tichém společenství a její změnu a zrušení,
m) rozhoduje o zrušení družstva s likvidací,
n) volí a odvolává likvidátora a rozhoduje o jeho odměně,
o) schvaluje zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem,
p) vyslovuje souhlas se smlouvou o vypořádání újmy vzniklé družstvu porušením péče řádného hospodáře,
uzavíranou s povinnou osobou,
q) rozhoduje o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti.

2. Členská schůze si může vyhradit do své působnosti rozhodování o dalších otázkách, které zákon ani stanovy do její působnosti nesvěřují, pokud nejde o záležitosti patřící podle zákona o obchodních korporacích do působnosti představenstva nebo kontrolní komise. O záležitosti, kterou si členská schůze vyhradí do své působnosti, nelze na téže členské schůzi rozhodovat, pokud nejsou na této členské schůzi přítomni všichni členové družstva a současně všichni z nich nevysloví souhlas s tím, že se tato záležitost bude projednávat na této členské schůzi.

XIII. Zápis o průběhu členské schůze

1. O průběhu členské schůze pořídí zápis ten, kdo ji svolal, zpravidla pověří provedením zápisu některého z přítomných členů

2. Zápis o průběhu členské schůze musí obsahovat
a) údaje označující orgán anebo osobu, která členskou schůzi svolala,
b) místo konání, dobu zahájení a dobu ukončení členské schůze, s uvedením, zda byla svolána jako členská
schůze anebo náhradní členská schůze, a jde-li o náhradní členskou schůzi, i dobu a místo, kde se měla konat
členská schůze původně svolaná,
c) program jednání,
d) přijatá usnesení, přičemž u každého z usnesení musí být údaje o počtu členů přítomných při hlasování osobně
nebo v zastoupení, o počtu jejich hlasů a počtu hlasů, které odevzdali pro přijetí usnesení; jmenovitě se zde
uvede také každý člen, který nemohl při hlasování vykonávat hlasovací právo a k jehož přítomnosti i hlasům
se proto nepřihlíží,
e) znění každé z případných námitek člena s údajem o jménu a příjmení člena, který námitku uplatnil,
f) jméno a příjmení každého člena družstva, který nehlasoval pro změnu stanov, jestliže členská schůze přijala
usnesení o změně stanov anebo usnesení, jehož důsledkem je změna stanov.

3. Zápis podepíše ten, kdo členskou schůzi svolal. Jestliže byla členská schůze svolána představenstvem nebo kontrolní komisí, podepíše zápis alespoň jeden z členů tohoto orgánu. Pokud zápis sepsala jiná osoba, pak jej podepíše i ona. Zápis ověří dva členové družstva, přítomní na členské schůzi a kteří byli za ověřovatele členskou schůzí zvoleni.

4. Přílohu zápisu, která k němu musí být trvale připojena, tvoří vedle pozvánky a seznamu členů družstva, obsahujícího podpisy těch z členů nebo jejich zmocněnců, kteří byli přítomni, také všechny písemnosti předložené jako podklad k jednotlivým záležitostem programu členské schůze. Jestliže se člen účastní členské schůze v zastoupení zmocněncem, musí být písemná plná moc udělená zmocněnci připojena k seznamu členů družstva, který je přílohou zápisu. Nelze-li písemnou plnou moc takto připojit proto, že byla udělena pro zastoupení na více než jedné členské schůzi, připojí se k seznamu členů, který je přílohou z členské schůze, na níž byla při zastupování člena předložena zmocněncem poprvé. Je-li člen na základě této plné moci zastoupen zmocněncem i na jiné členské schůzi, uvede ten, kdo zápis z jiné členské schůze sepisuje, u podpisu zmocněnce v seznamu členů družstva, který je přílohou zápisu, údaj o tom, ke kterému zápisu z členské schůze je písemná plná moc připojena a potvrdí správnost tohoto údaje svým podpisem.

5. Ukládání zápisů o průběhu členských schůzí včetně písemností, které jsou jejich přílohou, zajišťuje představenstvo.

6. Člen družstva má právo na vydání kopie zápisu o průběhu členské schůze včetně příloh zápisu.

7. Usnesení členské schůze musí být osvědčeno notářským zápisem, jedná-li se o
a) změnu stanov,
b) zrušení družstva s likvidací,
c) přeměnu družstva,
d) schválení převodu nebo zastavení družstva nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu
dosavadní struktury družstva nebo podstatnou změnu v předmětu jeho podnikání

8. Notářský zápis, kterým se osvědčuje usnesení členské schůze, se uloží jako příloha zápisu o průběhu členské schůze.

XIV. Představenstvo

1. Představenstvo rozhoduje jako statutární orgán družstva o všech záležitostech družstva, které nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy jinému jeho orgánu.

2. Představenstvu přísluší obchodní vedení družstva.

3. Představenstvo plní usnesení členské schůze, není-li v rozporu s právními předpisy.

4. Představenstvo zajišťuje řádné vedení seznamu členů, účetnictví, předkládá členské schůzi ke schválení účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.

5. Představenstvo má 9 členů, z nichž jeden člen je předseda a jeden člen místopředseda.

6. Představenstvo se schází dle potřeby.

7. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů.

8. Jednání představenstva řídí předseda. Předseda rovněž jedná za představenstvo ve vztahu k jiným orgánům družstva. Předseda zastupuje družstvo jako člen jeho statutárního orgánu. V době nepřítomnosti předsedy vykonává jeho činnost místopředseda.

9. Za družstvo podepisuje předseda nebo místopředseda

10. Předsedu a místopředsedu si volí představenstvo.

11. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a zapisovatelem. Přílohou zápisu je seznam přítomných osob a podklady, které byly předloženy k projednávaným záležitostem. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení.

12. Každý člen představenstva má právo na vydání kopie zápisu.

XV. Kontrolní komise

1. Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost družstva, projednává stížnosti členů a může požadovat jakékoliv informace a doklady o hospodaření družstva.

2. Při výkonu své působnosti je kontrolní komise nezávislá na ostatních orgánech družstva.

3. Na zjištěné nedostatky kontrolní komise upozorní představenstvo a dohlíží na zjednání nápravy.

4. Představenstvo oznámí bez zbytečného odkladu kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva nebo jeho členů.

5. Předseda kontrolní komise anebo člen kontrolní komise, kterého k tomu tato komise pověří, má právo zúčastnit se jednání představenstva. Představenstvo musí o každém svém jednání kontrolní komisi předem informovat.

6. Kontrolní komise má 3 členy, z nichž jeden člen je předsedou kontrolní komise a jeden člen místopředsedou kontrolní komise.

7. Kontrolní komise rozhoduje většinou hlasů všech svých členů.

8. Jednání kontrolní komise řídí její předseda. Předseda kontrolní komise rovněž jedná za tuto komisi ve vztahu k jiným orgánům družstva. V době nepřítomnosti předsedy kontrolní komise vykonává jeho působnost jiný její člen, kterého tím kontrolní komise pověří

9. Předsedu kontrolní komise a místopředsedu kontrolní komise si volí tato komise.

10. O průběhu jednání kontrolní komise a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a zapisovatelem. Přílohou zápisu je seznam přítomných osob a podklady, které byly předloženy k projednávaným záležitostem. V zápisu se jmenovitě uvedou členové kontrolní komise, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení. Každý člen kontrolní komise má právo na vydání kopie zápisu.

XVI. Fondy družstva

1. Družstvo zřídilo rezervní fond. Do rezervního fondu, na základě rozhodnutí představenstva, přiděluje družstvo nejméně 10% čistého zisku zjištěného účetní závěrkou za účetní období. Rezervní fond používá družstvo na úhradu ztráty. Jiné fondy družstva a ostatní jeho zdroje mohou být na úhradu ztráty použity jen, jestliže je ztráta družstva zjištěná řádnou nebo mimořádnou účetní závěrkou vyšší než rezervní fond. Za trvání družstva nelze rozdělit rezervní fond ani z části mezi jeho členy.

2. Družstvo zřídilo nedělitelný fond ve výši souhrnu 10% základního členského podílu všech členů. Nedělitelný fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy.

3. K uspokojování sociálních potřeb členů a dalších osob zaměstnaných při provozování obchodního závodu může družstvo tvořit ze svého zisku fond sociálních potřeb, rozhodne-li tak členská schůze a určí-li současně podmínky použití prostředků tohoto fondu.

4. Při výpočtu vypořádacího podílu a vypořádání další majetkové účasti člena se k majetku v rezervním a nedělitelném fondu nepřihlíží.

XVII. Závěrečná a přechodná ustanovení

1. Družstvo je povinno vydat tyto stanovy každému členovi.

2. Dojde-li ke změně stanov na základě právní skutečnosti, představenstvo vyhotoví úplné znění stanov bez zbytečného odkladu poté, co se některý z členů představenstva o této skutečnosti dozví. Úplné znění stanov uveřejní představenstvo na informační desce. Jestliže o to člen požádá, je představenstvo povinno mu úplné znění stanov vydat.

3. Nabytím účinnosti tohoto znění stanov se ruší dosavadní znění stanov družstva schválené usnesením členské schůze družstva dne 17.11.1992, ve znění později schválených změn.

4. Vypořádací podíl, na nějž vznikl nárok podle předchozích stanov, se vypořádává podle předchozích stanov.

5. V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným, nebo sporným, anebo některá ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení Stanov touto skutečností nedotčena. Na místo dotčeného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu Stanov nebo není-li takovéto ustanovení právního předpisu – způsob řešení, jež je v obchodním styku obvyklý.

6. Schválením tohoto znění stanov se družstvo podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku. Údaj o tom se zapíše do obchodního rejstříku.

7. Toto znění stanov nabývá účinnosti dnem zveřejnění zápisu o podřízení se družstva zákonu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku.

8. Toto znění stanov bylo schváleno členskou schůzí družstva dne 29.7.2014.